Biyoloji

Biyoloji bilim dalı canlıları inceler. Vitamin Lise’de Biyoloji dersi, canlıların ortak özelliklerini, temel bileşenlerini, hücrenin yapısını, dünyamızda yaşayan milyonlarca değişik canlının nasıl sınıflandırıldığını ve biyolojik çeşitliliğin önemini inceler. İnsanın çevre üzerindeki rolü, yaşanabilir bir çevre için yapılması gerekenler ve insan-çevre ilişkisini inceleyen ekoloji bilimi de biyoloji dersi kapsamındadır.

Vitamin Lise’de Biyoloji dersine ait konu anlatımları interaktif etkinlikler ve canlandırmalardan oluşur. Burada bulunan interaktif etkinlikler 2 farklı tiptedir:

Deney

Gerçek hayatta gerçekleştirilmesi zaman alan, zor ve malzeme gereksinimi pahalı olan deneylerin bilimsel süreç becerilerine uygun olarak sanal ortama taşınması için hazırlanan etkinliklerdir. Bu etkinlikler aracılığıyla kullanıcının herhangi bir kaza riski taşımadan çeşitli gözlemler yapabilmesine ve bu gözlemlerden beklenen amaçlara yönelik sonuçlar çıkarmasına imkân sağlanır. Ayrıca deneylerin gerçekleştirilmesi sırasında etkileşim içeren çeşitli soruları yanıtlayarak öğrenciler aktif katılımda bulunabilir.

Ozmoz deneyinde öğrenciler, kan hücrelerine su ve tuzlu su damlatarak hücrelerde gerçekleşen ozmoz olayını mikroskop yardımıyla gözlemler.

Kavram Geliştirme

Temel olarak öğrencilerin çeşitli yönlendirmelerle, elde etmesi istenen çıkarımlar için zemin hazırlayan ve konunun çeşitli gösterimler, anlatım yolu ve geribildirimlerle bütün olarak kavratıldığı etkinliklerdir. Bu etkinliklerde konunun daha kolay anlaşılabilmesi ve bilginin kalıcılığı amacıyla model kullanımına özen gösterilir. Etkileşim içeren çeşitli soruları yanıtlayarak kullanıcılar katılımda bulunabilir.

Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karşılaştırılması etkinliğinde öğrenciler çeşitli organelleri seçerek bitki veya hayvan hücresi oluştururlar. Bu etkinlik sırasında öğrenciler bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları gözlemlerler.

Canlandırmalar

Canlandırmalar, zengin görselleri ve kapsamlı içeriğiyle gerçek bir bilgi hazinesi niteliği taşıyan, sesli konu anlatımlarıdır. Öğretim programındaki tüm konuların detaylarıyla anlatıldığı bu öğrenme nesneleri, Vitamin Lise’de Biyoloji dersinin konu anlatımlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Canlandırmalarda soyut kavramlar analojilerle (karşılaştırmalı örneklerle) somutlaştırılarak, karmaşık konular modellenerek, formüller ve teoremler çıkış noktaları açıklanarak, örnekler ise gerçek hayatla ilişkilendirilerek sunulur.

vitamin

vitamin