Kimya

Kimya, maddenin iç yapısını, maddelerin birbirleri ile etkileşimleri sonucu yapısında meydana gelen değişiklikleri ve maddelerin dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır. Vitamin Lise’de Kimya dersinde, kimya biliminin tarihsel gelişimine, bileşiklere, karışımlara, atomun yapısına, periyodik sisteme, maddenin hâllerine, maddedeki kimyasal değişimlere, kimyasal türler arası etkileşimlere ve ayrıca kimyanın günlük hayattaki uygulamalarına değinilir.

Vitamin Lise’de Kimya dersinin konu anlatımlarında interaktif etkinlikler ve canlandırmalar bulunur. Burada 3 farklı tipte interaktif etkinlik kullanılır.

Deney

Gerçek hayatta gerçekleştirilmesi zaman alan, zor ve malzeme gereksinimi pahalı olan deneylerin bilimsel süreç becerilerine uygun olarak sanal ortama taşınması için hazırlanan etkinliklerdir. Bu etkinlikler aracılığıyla kullanıcının herhangi bir kaza riski taşımadan çeşitli gözlemler yapabilmesine ve bu gözlemlerden beklenen amaçlara yönelik sonuçlar çıkarmasına imkân sağlanır. Ayrıca deneylerin gerçekleştirilmesi sırasında etkileşim içeren çeşitli soruları yanıtlayarak kullanıcılar aktif katılımda bulunabilir.

Boyle Yasası deneyinde öğrenciler gazların hacmindeki değişikliklerin gaz basıncını nasıl etkilediği incelerler.

Dinamik Model

Dinamik Model tipi etkinlikler, faktörlerin birbiriyle ve sonuçla olan ilişkisini tek bir formül ya da belirli formüller ile dinamik olarak hesaplar. Dolayısıyla bu etkinlik tipinde değişik durumlara ait verilerin tek tek belirlenip hesap yapılmasına gerek kalmaz.

Dinamik Model etkinlik tipi, gerçek hayatta gerçekleşen, fakat gerçekleşme süresi çok uzun, ya da gerçekleşme ortamı sınıfta oluşturulmaya uygun olmayan ya da gözlemlenmesi mümkün olmayan (gözle görülemeyen olaylar) durumların modellenmesi amacıyla kullanılır. Öğrenciler, faktörlerin gerçekleşme sürecine katkısını zaman ve ortam oluşturma kısıtlamaları olmadan rahatlıkla gözlemleyebilir. Bu etkinlik tipinin deneyden farkı, tek bir değişkenin değiştirilmesiyle oluşan sonuç değil, ortamdaki diğer değişkenlerin değişimini aynı anda hesaba katan bir sonuç oluşturma alt yapısına sahip olmasıdır.

Fotoelektrik Olayı etkinliğinde öğrenciler, ışığın frekansı ve yoğunluğu, hedef metali ve fotoelektrik lambaya uygulanan dış gerilim değişkenlerini istedikleri gibi değiştirerek, fotoelektrik akımın oluşma şartlarını ve akımın şiddetinin hangi değişkenlere bağlı olduğunu serbestçe gözlemleyebilirler.

Kavram Geliştirme

Temel olarak kullanıcının çeşitli yönlendirmelerle, elde etmesi istenen çıkarımlar için zemin hazırlayan ve konunun çeşitli gösterimler, anlatım yolu ve geribildirimlerle bütün olarak kavratıldığı etkinliklerdir. Bu etkinliklerde konunun daha kolay anlaşılabilmesi ve bilginin kalıcılığı amacıyla model kullanımına özen gösterilir. Etkileşim içeren çeşitli soruları yanıtlayarak kullanıcılar katılımda bulunabilir.

Graham Yasası etkinliğinde öğrenciler, farklı gazların bulunduğu tüpleri kullanır ve gazların moleküler ağırlıklarından faydalanarak gazların difüzyon hızlarını bulur.

Canlandırmalar

Canlandırmalar, zengin görselleri ve kapsamlı içeriğiyle gerçek bir bilgi hazinesi niteliği taşıyan, sesli konu anlatımlarıdır. Öğretim programındaki tüm konuların detaylarıyla anlatıldığı bu öğrenme nesneleri, Vitamin Lise’nin Kimya dersi konu anlatımlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Canlandırmalarda soyut kavramlar analojilerle (karşılaştırmalı örneklerle) somutlaştırılarak, karmaşık konular modellenerek, formüller ve teoremler çıkış noktaları açıklanarak, örnekler ise gerçek hayatla ilişkilendirilerek sunulur.

vitamin

vitamin