Kurallar ve Koşullar

1. TARAFLAR VE KONU

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), BiRi Anonim Şirketi (bundan böyle BiRi olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında veya ücretsiz olarak sunulan ilköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci ve öğretmenlerine yönelik ve bu sınıfların Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Türkçe ders içeriklerini içeren BiRi VİTAMİN EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜNÜN (bundan böyle “BiRi VİTAMİN” olarak anılacaktır), KULLANICI’nın İnternet üzerinden BiRi VİTAMİN web sitesine (www.BiRivitamin.com.tr) erişimi ile BiRi VİTAMİN’e kayıt olması ve kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (BiRi tarafından, tamamen BiRi’in kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.).

SÖZLEŞME’de BiRi ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.BiRivitamin.com.tr web sitesine kayıt olduğunda ve/veya BiRi VİTAMİN’i kullanmaya başladığında iş bu SÖZLEŞME’yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda . beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, BiRi VİTAMİN’e kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

2. LİSANS

BiRi ve/veya BiRi’in lisans sağlayıcıları, BiRi VİTAMİN ve bu SÖZLEŞME’nin hükümleri uyarınca KULLANICI’nın kullanmaya hak kazandığı tüm yazılı ve görsel BiRi VİTAMİN içeriği, ilgili web sitesi ve dokümantasyonu üzerinde tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibidirler. BiRi VİTAMİN’in kullanılması KULLANICI’ya, hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, BiRi ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya BiRi’in lisans sağlayıcılarının BiRi VİTAMİN üzerinde sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

BiRi, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya, BiRi VİTAMİN ile birlikte verilen kullanıcı belgelerine göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan lisans hakkını, BiRi’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. BiRi VİTAMİN’in kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, BiRi VİTAMİN içerisinde yer alan ve BiRi’e ait gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, BiRi VİTAMİN ile ilgili olan veya BiRi VİTAMİN’i oluşturan hiç bir gizli uyarıyı veya mülkiyet uyarısını yok edemez ya da kaldıramaz.

Kullanma lisansı, BiRi VİTAMİN’in görüntülenmesi ve kullanılması BiRi VİTAMİN’in kullanıcının seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi ve şartları ile sınırlıdır.

BiRi VİTAMİN’in tüm kullanım hakları bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

3. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, BiRi VİTAMİN’i tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dahil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çikabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, BiRi’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, BiRi’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve BiRi’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

4. DONATILAR

BiRi VİTAMİN’e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı BiRi VİTAMİN’i, BiRi VİTAMİN web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı temin edeceğini, BiRi’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, BiRi’in sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. SINIRLAMALAR

KULLANICI;

BiRi VİTAMİN’i herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz.

BiRi VİTAMİN’i, kendisine verilen lisans sayısından fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz.

BiRi VİTAMİN’in lisansına alt lisanslar veremez, kiraya veremez veya kiralayamaz.

BiRi VİTAMİN için mevzuatın izin verdiğinden başka şekilde çeviri veya ters mühendislik uygulamaları yapamaz, derlemeleri ayıramaz, bileşenlerine bölemez, değiştiremez, çalışmalara dayalı türetmeler yapamaz. Kullanıcı BiRi VİTAMİN’in tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez.

Bu SÖZLEŞME ve ilgili mevzuat hükümleri ile izin verilen durumların dışında, BiRi VİTAMİN’in kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları başkalarının kullanmasına da izin veremez.

BiRi VİTAMİN ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından, eğitim kurumları hariç, İnternet hizmeti sunulan umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. BiRi tarafından KULLANICI’ya tanınan haklar BiRi VİTAMİN’in ticari-olmayan kullanımı içindir. KULLANICI, BiRi VİTAMİN’in kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

BiRi, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

BiRi VİTAMİN içinde MEB tarafından devlet okullarına dağıtılan ders kitaplarının maketleri bulunmaktadır. Ders Kitabı Maketi'ne Matematik 6,7 ve 8, Fen ve Teknoloji 6,7 ve 8, Sosyal Bilgiler 6 ve 7 derslerinde, Kitap Yapısı düğmesinden ulaşılmaktadır. Buradaki kitap görüntüleri, hali hazırda öğrencilerin kullanmakta olduğu ders kitaplarında yer alan bilgi ve her türlü içeriğin yayılması ve/veya iletimi ve/veya dağıtımı kastı olmaksızın her hakkı eser sahibine ve/veya yayıncısına ait olup sadece referans amaçlı olmak üzere görsel olarak kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır.

6. SORUMLULUK

BiRi, BiRi VİTAMİN’in sunulduğu ortamın normal şartlardaki kullanımında kusurlu olmadığını beyan etmektedir.

BiRi, önceden haber vermeksizin BiRi VİTAMİN ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

BiRi önceden haber vermeksizin ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz BiRi VİTAMİN’i kullanımdan kaldırabilir, ücretli hale getirebilir ya da ücretli olarak sunulan BiRi VİTAMİN’in ücretini değiştirebilir.

7. SORUMLULUĞUN İSTİSNALARI

Sözleşme konusu BiRi VİTAMİN için BiRi herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir ve içeriğinden BiRi sorumlu değildir. BiRi VİTAMİN’in etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, BiRi VİTAMİN’in kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

BiRi VİTAMİN’in versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan BiRi sorumlu değildir.

BiRi VİTAMİN hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan BiRi sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya BiRi tarafından BiRi VİTAMİN’in kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan BiRi sorumlu değildir.

BiRi VİTAMİN’in yanlış kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan BiRi sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan BiRi sorumlu değildir.

8. SORUMLULUĞUN SINIRLARI

BiRi VİTAMİN, kullanıcı’nın özel amaçlarına yönelik olarak değil, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve sunulmuştur. BiRi VİTAMİN’in kullanımı KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde BiRi’in sorumluluğunda değildir.

BiRi VİTAMİN’in kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan BiRi sorumlu değildir.

Her durumda, BiRi VİTAMİN nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, BiRi’in bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu BiRi VİTAMİN için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

Kullanıcı kendisine verilen şifre, kullanıcı adı, parola gibi gizli tutulması gereken bilgileri hiç bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, bu hususta tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, herhangi bir yetkisiz kullanım halinde BiRi’in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz BiRi VİTAMİN’i kullanma hakkı, aşağıdaki durum haricinde, KULLANICI’nın kendi isteğiyle veya BiRi VİTAMİN ücretini ödemediği için veya BiRi VİTAMİN bir ADSL aboneliği ile ilişkilendirilmiş ise bu ADSL aboneliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumlarında sona erer.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz BiRi VİTAMİN’i kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;

KULLANICI BiRi VİTAMİN paketini, ay sonu gelmeden iptal ettirmek isterse, BiRi tarafından yapılacak KIST hesabı sonrasında, kullanıcının alacağı varsa iade edilerek, KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

BiRi, önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın BiRi VİTAMİN kullanma lisansını iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI’nın, SÖZLEŞME’de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, BiRi tarafından 10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME’nin feshedileceği KULLANICI’ya yazılı olarak bildirilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda BiRi yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir.

10. VERGİ VE HARÇLARIN ÖDENMESİ

Bu SÖZLEŞME’den veya bu SÖZLEŞME’nin imzalanmasından doğan ve bu SÖZLEŞME’nin yürürlükte bulunduğu süre boyunca yürürlüğe konulabilecek her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ile diğer her türlü mali yükümlülük KULLANICI tarafından karşılanacaktır.

11. DİĞER HUSUSLAR

KULLANICI mevzuat uyarınca gereken yetki ve izinleri ihraç veya yeniden-ihraç etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, BiRi VİTAMİN’i kimyasal, biyolojik veya nükleer silah geliştirme, saptama veya yayma veya bu silahlari atabilen füzeleri geliştirme, üretme, bakım veya depolama amacıyla kullanılamaz.

KULLANICI kabul eder ki, BiRi VİTAMİN nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar veya füze teknolojisi ile ilgili konularda kullanılmayacak ve transfer edilmeyecektir. KULLANICI yazılım ile ilgili uygulanabilir tüm mevzuattan kaynaklanan sorumluluğunu kabul eder.

KULLANICI, bu maddeyi ihlal ettiği takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, BiRi’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu maddenin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle BiRi’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve BiRi’in talebi üzerine ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, ilk talepte, defaten ödemeyi gayrı kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

KULLANICI bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları BiRi’in önceden yazılı onayını almadan bir başka kişiye ya da kuruma devredemez.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş Sözleşmeden kaynaklanabilecek bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde İstanbul İli Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

BiRi VİTAMİN’e giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen TC KİMLİK NUMARASI ve ADSL Hizmet numarası ve diğer bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan BiRi sorumlu değildir.

BiRi’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin BiRi Gizlilik Politikası http://www.BiRi.com.tr/gizlilikgüvenlik adresindedir.

14. BAĞLANTI BİLGİLERİ

BiRi VİTAMİN ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa (geri ödemeler, veya şikayetler dahil), (216) 556 10 20 Yardımcı BiRi Hattı’na başvurabilirsiniz. BiRi’nin iletişim bilgilerine www.BiRi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

15. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları BiRi’nin önceden yazılı onayını almadan bir başka kişiye ya da kuruluşa devredemez. Buna karşılık, KULLANICI, BiRi’nin sahip olduğu hakları tayin edebileceğini, BiRi’nin bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını devredebileceğini kabul eder.

BiRi, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz.

Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME’nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Bir mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME’nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, BiRi bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME’den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI’nın, bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, BiRi tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Kullananlar Ne Diyor?

Biri Vitamin Kullanıcı Görüşleri
"Benim oğlum ders çalışmayı sevmiyor diye şikayet ediyordum sürekli. Çeşitli oyunlar yaratarak, zorla ders çalıştırıyordum. BiRi VİTAMİN sayesinde artık kendi kendine ders çalışmak istiyor. Ben de yeni oyunlar üretmek zorunda kalmıyorum."

Ayşe Erbil